logo

Privacybeleid

 

Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u onze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud.

 

Uitvaartcentrum Trouchau NV is lid van de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers (funebra.be) en voldoet aan de deontologische code die van toepassing is op alle aangesloten ondernemingen. Haar hoofdactiviteit is de zorg voor de overledenen en de volledige organisatie van de uitvaart, evenals de verkoop van diverse funeraire artikelen.

 

PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

Bij de uitoefening van haar activiteit verzamelt de begrafenisonderneming persoonlijke gegevens zoals de volledige identiteit, het adres, de contactgegevens van de betrokken personen, de betalingsvoorwaarden, evenals andere informatie met betrekking tot de laatste wilsbeschikking en de organisatie van de begrafenis. Deze gegevens zijn opgenomen in de privacyverklaring die aan de betrokken persoon wordt overhandigd bij het ondertekenen van de bestelling of het contract.  Men verstaat onder ‘betrokkene’, de persoon die de bestelling of het contract heeft ondertekend en in wiens naam alle documenten zijn opgesteld. Het is tevens de contactpersoon en de enige die kan beslissen over het beheer van de gegevens. In geval er een familiegeschil ontstaat, kan alleen een uitspraak van de rechtbank hierover uitsluitsel geven. Deze persoonsgegevens zijn vereist in het kader van de uitvoering van het contract en de toepassing van de fiscale wetgeving, en moeten gedurende een periode van 7 jaar worden bewaard. Deze gegevens moeten ook worden verstrekt aan de overheid en de verschillende publieke en particuliere instanties die betrokken zijn bij de aangifte van een overlijden (bijvoorbeeld gemeenten, ziekenhuizen, erediensten, begraafplaatsen, verzekeringsmaatschappijen, banken, gerechtsmedewerkers…). Ze zijn ook nodig voor het opstellen van overlijdensberichten.  De verzamelde gegevens worden opgenomen in het verwerkingsregister en kunnen worden geraadpleegd door een aanvraag te richten aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, wiens identiteit hieronder staat vermeld. De persoonsgegevens die op deze website en andere media worden gepubliceerd, hebben alleen betrekking op de overledene en zijn bedoeld om het overlijden en eventueel ook de begrafenis aan te kondigen. Ze worden alleen vermeld met de expliciete toestemming van de betrokken persoon. Volgens de GDPR zijn persoonsgegevens van overledenen niet onderworpen aan de nieuwe Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en kunnen daarom zonder enige tijdslimiet worden bewaard. Niettemin kan de betrokkene te allen tijde verzoeken om de gegevens te verwijderen.  Alle gegevens worden op papier en/of in digitaal formaat bewaard zolang de betrokken persoon niet de wens heeft uitgesproken om deze te verwijderen. Het kan immers nuttig zijn om zelfs na de wettelijke termijn nog over deze gegevens te beschikken in geval van het overlijden van een ander familielid zodat de uitvaart op dezelfde manier kan worden georganiseerd, of in het kader van de herdenkingsplicht. De begrafenisondernemer kan de gegevens na een periode van ten minste 30 jaar systematisch verwijderen, wat overeenkomt met de wettelijke geldigheidsduur van een concessie op alle begraafplaatsen.

Alle gegevens worden in elektronische vorm opgeslagen op onze servers en/of de servers van onze onderaannemers. Ze worden beheerd in overeenstemming met de beveiligingsregels van de Europese Commissie voor dit soort servers en diensten. We doen er alles aan om alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de gegevens van de klant te beschermen onder de vorm van een middelenverbintenis. De betrokkene kan te allen tijde gebruik maken van zijn recht op inzage, wijziging, beperking of schrapping (binnen wettelijke termijnen) of verzet tegen de overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Het volstaat contact op te nemen met ons uitvaartcentrum of een mail te sturen naar info@trouchau.be.  De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij G.B.A. (Gegevensbeschermingsautoriteit – Voormalige Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be) als hij vindt dat zijn recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet is gerespecteerd.

 

DIGITAAL CONDOLEREN

U hebt als bezoeker van de website de mogelijkheid om digitaal uw condoleances over te brengen aan rouwende families. Het overbrengen van uw online rouwbetuiging gebeurt door middel van een elektronisch formulier. Het formulier omvat volgende elementen: Uw naam, uw emailadres, uw adres en uw bericht aan de familie. Enkel de tekstvelden Uw naam, Uw e-mailadres en Uw bericht aan de familie zijn noodzakelijke velden. Uw adres kiest u zelf of u het al dan niet meedeelt aan de familie. Dit kan nuttig zijn omdat soms gedachtenisprentjes worden nagestuurd.  De formulieren worden rechtstreeks doorgestuurd naar het opgegeven e-mailadres door de verantwoordelijke die instaat voor het regelen van de uitvaart. De ingestuurde rouwbetuigingen worden ook bewaard op de server voor het geval er zich een technisch probleem mocht voordoen en de rouwbetuigingen niet doorkomen tot bij de familie. De rouwbetuigingen worden nooit openbaar vermeld op de website van uitvaartcentrum Trouchau. De eigenaar van het

e-mailadres waaraan het formulier in opdracht van de familie wordt gekoppeld, draagt de finale verantwoordelijkheid dat er correct wordt omgegaan met uw aangeleverde gegevens.

 

COOKIES

Uitvaartcentrum Trouchau NV draagt zorg voor uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Wij  beschermen uw privacy op de volgende manieren : uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website bezoekt. De cookie bevat een unieke code, die toelaat om uw browser te herkennen tijdens en na uw bezoek aan de website, dit is wat men een ‘session cookie’ noemt) of bij eventuele latere herhaalde bezoeken, dit is wat men een ‘permanent’ cookie’ noemt.  Het doel van een cookie is de interactie tussen de bezoeker van een website en de website gemakkelijker en sneller te maken en zo de bezoeker te helpen om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, om zo de inhoud of de publiciteit van een website aan te passen aan de smaak en behoefte van de bezoeker.
Cookies kunnen geplaatst worden door de website zelf en door derde partijen waarvan de website gebruik maakt zoals Google of Facebook.

Hieronder volgt een lijst van de cookies die op deze website gebruikt worden.
Deze website heeft geen controle over de verspreiding van eventuele cookies van derden.
• Tracking cookies: Tracking cookies worden op uw computer of mobiel toestel geplaatst bij een bezoek aan een website, zodat u als bezoeker herkend kan worden wanneer u de website opnieuw bezoekt. Er zijn twee soorten tracking cookies: sessie cookies en permanente cookies. Met sessie cookies kan gezien worden welke onderdelen van een website u tijdens uw bezoek bekijkt. Met permanente cookies wordt uw toestel herkend wanneer u een website opnieuw bezoekt.
• Analytics: Voor de analyse van onze website en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarom plaatst Google bij een bezoek aan onze website cookies.
• Social media buttons: Onze website is gelinkt met Facebook zodat onze activiteiten op Facebook ook via onze website te volgen zijn . Sociale netwerken als Facebook gebruiken ook cookies.

 

INHOUD WEBSITE

Ons uitvaartcentrum stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website wordt geverifieerd en betrouwbaar is. De begrafenisonderneming kan echter niet garanderen dat alle publicaties volledig, exact en/of up to date zijn. Bovendien kunnen de informatie, producten en diensten op deze website technische onnauwkeurigheden of typfouten bevatten.  De begrafenisonderneming kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of ongepaste, onjuiste, verouderde of onvolledige informatie op deze website. De informatie kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of verwijderd. De begrafenisonderneming wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het gebruik dat de bezoeker zal maken van de inhoud van deze website.

 

HERROEPINGSRECHT

Volgens artikel VI.47 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument gedurende een termijn van 14 dagen gebruik maken van het herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand. Overeenkomstig artikel VI.53-3 ° van het WER kan dit recht echter niet worden uitgeoefend voor de levering van onze bloemstukken die een gepersonaliseerd lint of kaart bevatten. Het herroepingsrecht is bijgevolg niet van toepassing op bloemen en gepersonaliseerde artikelen.

 

AUTEURSRECHTEN

Zowel de teksten en de afbeeldingen als de huisstijl of enige andere informatie op deze website zijn, tenzij expliciet anders vermeld, beschermd door de internationale auteursrechten. Het is ten strengste verboden om deze inhoud geheel of gedeeltelijk te kopiëren, citeren, vertalen, aan te passen, of te wijzigen, op welke manier of in welke vorm dan ook en voor welk doel dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege de begrafenisonderneming.
De handelsmerken noch logo’s die direct of indirect verband houden met deze website en/of de eigenaar ervan mogen worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de begrafenisonderneming. Elk strafbaar feit zal systematisch worden onderworpen aan civiele en/of strafrechtelijke vervolging.

 

GESCHILLEN

Elk geschil met betrekking tot deze website of het gebruik ervan wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement zijn bevoegd om deze geschillen te behandelen.  Elke klacht of speciaal verzoek met betrekking tot deze wettelijke vermeldingen of het auteursrecht kan per post worden verzonden naar het adres van de maatschappelijke zetel van het uitvaartcentrum. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij G.B.A. (Gegevensbeschermingsautoriteit – Voormalige Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be) als hij vindt dat zijn recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet is gerespecteerd.

 

VERANTWOORDELIJKE GEGEVENSVERWERKING

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen ons uitvaartcentrum is:
mevrouw Isabelle Trouchau, zaakvoerster, Edingensesteenweg 129, 1500 Halle, 02/356.52.70 – isabelle@trouchau.be.